Select Language

Please select preferred language for Commissionerate of Rural Development

Close
સંપર્ક

અમને અનુસરો

content

સી.આર.ડી. અધિકારીઓ

૧૬-૦૯-ર૦૧૭ની સ્‍થિતિએ

ક્રમ નામ હોદૃો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર ઇમેઇલ
શ્રીમતી મોના ખંધાર
આઈએએસ
માન. કમિશ્‍નર-વ-સચિવશ્રી ર૩ર-પ૩૪૬૧
ર૩ર-પ૩૪૬ર
ર૩ર-૩પ૭૯૬
૯૯૭૮૪૦પ૮૮૦ secrd@gujarat.gov.in
શ્રી ડી. પી. જોષી
આઈ.એ.એસ.
માન. સ્‍પે. કમિશનર (એસ.બી.એમ.જી) ર૩ર ૪પ૩૩૭ ૯૯૭૮૪૦પ૬૬ર pd-rlc@gujarat.gov.in
શ્રી એસ. એમ. પટેલ
આઈ.એ.એસ.
અધિકકમિશ્‍નરશ્રી (મનરેગા) ર૩ર-પ૩૪૭૭ ૯૯૭૮૪૦પ૭પ૩
addcomm3-crd@gujarat.gov.in
શ્રીએમ. જે. ઠકકર
આઈ.એ.એસ.
અધિકકમિશ્‍નરશ્રી (પીએમએવાય) ર૩ર-પ૩૪પર ૯૯૭૮૪૦પ૮૮૪ addcomm1-crd@gujarat.gov.in
સુ શ્રી ભાર્ગવી દવે
આઈ.એ.એસ.
અધિકકમિશ્‍નરશ્રી (વહીવટ) ર૩ર-પ૬૭પપ ૯૯૭૮૪૦૭પર૧ addcommissioner1@gmail.com
શ્રી એન. એસ. યાદવ
આઈ.એફ.એસ.
મુખ્‍ય કારોબારી અધિકારીશ્રી (જીએસડબલ્‍યુએમએ) ર૩ર-પ૩૪૭૧
ર૩ર-૪૧૦૮૮
- -
ડૉ. મનોજ પાટડીયા
જીએએસ
નાયબ કમિશ્‍નરશ્રી (મનરેગા / વહીવટ) ર૩ર-પ૩૪પ૮ ૭પ૭૩૯૮૮૯૯૯ drmanojpatadiya@gujarat.gov.in
શ્રી આર. જે. પટેલ ઈ.ચા. સંયુકત નિયામકશ્રી (હિસાબ) ર૩ર-પ૩૪૯૧ - jtdir-rd@gujarat.gov.in
ડૉ.એચ. એસ. પારેખ સંયકત નિયામક (મોનીટરીંગ) ર૩ર-પ૩૪૬૪ ૯૪ર૮૧૮૮૭૯પ jtdir-monitor-rural@gujarat.gov.in
૧૦ શ્રી આર. આર. અમીન હિસાબીઅધિકારીશ્રી ર૩ર-પ૬૭પ૦ ૯૮રપ૮૬૭૩૮૭ ao.crd@gmail.com
૧૧ શ્રીમતી યુ. જે. હિંડોચા હિસાબીઅધિકારીશ્રી ર૩ર-પ૩૪૯ર ૯૪ર૭રર૪૦૪૪
૭પ૭૩૯રર૯૯૯
ujhindocha2014@gmail.com
૧૨ શ્રી જે. પી. ત્રિવેદી હિસાબીઅધિકારીશ્રી (વોટરશેડ) ર૩ર-પર૪૯ર ૯૪ર૬૦૦ર૪૩૦ accoff@gswma.in
૧૩ સુશ્રી રીટા પટેલ મદદનીશ કમિશ્‍નર (એસબીએમજી) ર૩ર-પ૩૪૭૦ ૭પ૬૭૦૧૬૯૭ર
૯૮ર૪૪૧૪રર૯
assittcomminnrega@gmail.com
૧૪ કુ. મેઘના કે. પરીખ મદદનીશ કમિશ્‍નર (મહેકમ / પીએમએવાય) ર૩ર-પ૩૪૬૬ ૯૮૯૮૪૧૮૬૩૩ -
૧૫ શ્રીએ. જે. અસારી
જી.એ.એસ.
મદદનીશ કમિશ્‍નર (મનરેગા) ર૩ર-પ૩૪૬૮ ૭પ૭૩૯૧૧૬૬૬ -
૧૬ શ્રીમતી સરોજબેન ત્રિવેદી ચીટનીશ (નરેગા) ર૩ર-પ૬૭પ૬ ‍૭પ૭૩૯૩૩૮૮૮ -
૧૭ શ્રી એચ. બી. મકવાણા ચીટનીશ (મહેકમ / પીએમએવાય) ર૩ર-પ૩૪૬૯ ‍૭૮૭૪પ૩પ૯૪૯ -
૧૮ શ્રીમતી આર. આર.વ્‍યાસ ઈ.ચા. ચીટનીશ (વહીવટ) ર૩ર-પ૩૪૭૯ - -
૧૯ જગ્‍યા ખાલી ચીટનીશ (વોટરશેડ) ર૩ર-પ૪૪૭૧ - -
૨૦ જગ્‍યા ખાલી સંશોધન અધિકારી ર૩ર-પ૩૪૬૭ - -
૨૧ શ્રી આર. આર. અમીન ઈ.ચા.હિસાબીઅધિકારીશ્રી (વર્ગ-ર) ર૩ર-પ૬૭પ૦ ૯૮રપ૮૬૭૩૮૭ -
૨૨ શ્રી અશોક રાઠોડ આંકડા મદદનીશ (એસબીએમ) ર૩ર-પ૮૭ર૬ - -
૨૩ શ્રી કમલ આચાર્ય આઈ.ઈ.સી. કન્‍સલટન્‍ટ ર૩ર-પ૭૩પપ ૯૪ર૬૧૮ર૩૪૩ -
૨૪ રજીસ્‍ટ્રી બાન્‍ચ આઉટ વર્ડ - ર૩ર-૪૦૮૭પ
- -
 • શ્રીમતી મોના ખંધાર (આઈ.એ.એસ.)

  કમિશ્નર-અગ્ર સચિવશ્રી (ગ્રામીણ વિકાસ)

  • ૦૭૯ - ૨૩૨૫૩૪૬૧ / ૨૩૨૫૩૪૬૨ / ૨૩૨૩૫૭૯૬
  • ૦૭૯ - ૨૩૨૫૯૮૦૬ / ૨૩૨૫૯૮૦૬ / ૨૩૨૫૬૭૫૧ / ૨૩૨૫૪૮૫૫ / ૨૩૨૫૪૮૫૫
 • શ્રી યુ. જી. પાનીકર

  પી પી એસ ટી ઓ કમિશનર અને મુખ્ય સચિવ, ગ્રામીણ વિકાસ

  • ૦૭૯ ૨૩૨-૫૩૪૬૧
 • ખાલી

  (પીએટીઓ) કમિશનર અને મુખ્ય સચિવ, ગ્રામીણ વિકાસ

  • ૦૭૯ ૨૩૨-૫૩૪૫૪
 • શ્રી એસ. એમ. પટેલ (આઇ.એ.એસ.)

  અધિક આયુક્ત (મનરેગા)

 • શ્રી ડી. પી. જોષી (આઇ.એ.એસ.)

  વિશેષ કમિશનર (એસ.બી.એમ.)

 • શ્રી જે. જી. હિંગરાજીયા

  મેનેજીંગ ડિરેકટર (જીએલપીસી)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૪૮૫૧૨ (૦૭૯) ૨૩૨-૪૮૫૧૨
 • ખાલી

  અધિક આયુક્ત (વિકાસ / એડમિનિસ્ટ્રેશન)

 • ખાલી

  અધિક આયુક્ત (એસ.બી.એમ.)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૫ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૫
 • શ્રી યુ. ડી. સિંહ ( આઇ.એફ.એસ.)

  સી.ઇ.ઓ. (જીએસડબલ્યુએમએ)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૧ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૧, ૨૩૨-૪૧૦૮૮
 • ખાલી

  સંયુક્ત નિયામક (હિસાબ)

 • ડૉ. મનોજ કુમાર કે. પાટડીયા જીએએસ

  નાયબ સચિવ

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૫૮ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૫૮
 • ડૉ. મનોજ કુમાર કે. પાટડીયા જી.એ.એસ.

  ઇન્ચાર્જ નિયામક સમાજ ઓડિટ (મનરેગા - ગુજરાત)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૫૮ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૫૮
 • ડૉ. મનોજ કુમાર કે. પાટડિયા જી.એસ.એ.

  ચીફ વિજિલન્સ ઓફિસર (સી.આર.ડી.)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૫૮ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૫૮
 • કુમારી મેઘના પરીખ

  મદદનીશ કમિશનર (પી.એમ.એ.વાય| એસ.બી.એમ)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૬૬
 • શ્રી સંજય મોદી

  જોઇન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (જી.એલ.પી.સી)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૪૮૫૨૪ (૦૭૯) ૨૩૨-૪૮૫૨૪
 • શ્રી એસ. એમ. પારેખ

  જોઇન્ટ ડીરેકટર (એમ.ઓ.એન)

 • શ્રી જી. વી. ક્ષત્રિય

  પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર ઇનચાર્જ

 • શ્રી આર. આર. અમીન

  હિસાબી અધિકારી (કલાસ-૧)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૯૨ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૯૨
 • શ્રીમતિ ઉર્વશી હિંડોચા

  હિસાબી અધિકારી (કલાસ-૧) (મનરેગા)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૦ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૦
 • શ્રી જે. પી. ત્રિવેદી

  હિસાબી અધિકારી (કલાસ-૧) (વૉટરશેડ)

 • ખાલી

  મદદનીશ કમિશનર (મહેકમ)

 • શ્રી જી. ડી. રાઠોડ

  મદદનીશ કમિશનર (એસ.બી.એમ) (મનરેગા - ગુજરાત)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૦ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૦
 • શ્રીમતિ ઉષા ભટ્ટ

  ચીટનીશ (મહેકમ)

 • શ્રી એચ. બી. મકવાણા

  ઇનચાર્જ ચીટનીશ (પી.એમ.એફ.વાય)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૯ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૯
 • શ્રીમતિ ઉષા ભટ્ટ

  ઇન્ચાર્જ ચીટનીશ (વોટરશેડ)

 • શ્રીમતિ રંજન વ્યાસ

  ચીટનીશ (વહીવટ)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૯ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૯
 • ખાલી

  ચીટનીશ (મનરેગા)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૬ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૬
 • ખાલી

  ઇન્ચાર્જ ચીટનીશ (એસ.ઇ.સી.સી)

 • ખાલી

  ઇન્ચાર્જ હિસાબી અધિકારી (કલાસ-ર)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૮ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૩૪૭૮
 • ખાલી

  સંશોધન અધિકારી

 • ખાલી

  ચીટનીશ (એસ.બી.એમ) - ઇનચાર્જ

 • શ્રી એસ. સી. નાગર

  ઇનચાર્જ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (મનરેગા)

  • (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૬ (૦૭૯) ૨૩૨-૫૬૭૫૬
Go to Navigation