કમિશનર ગ્રામ વિકાસની કચેરી માટે ૧૧ માસના કરારથી માસિક ફિક્સ પગારના ધોરણે ખાલી જગ્યા ભરવા બાબત (More)

કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર પેરીફેરલ્‍સ અને ફેક્ષ રીપેરીંગની ટુંકી મુદૃતની જાહેર નિવિદા (More)

Appellate Authority Model Application Format (More)

સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગના તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૩ ના ઠરાવ અન્વેય મનરેગા યોજના અંતર્ગત મંજુર થયેલ જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રિયા માટે સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગના તા.૧૪/૮/૨૦૧૪ ના ઠરાવ અન્વેય નિયત કરવામાં આવેલ કાર્યપધ્ધતિ મુજબ પરીક્ષા પધ્ધતિ, અભ્યાસક્રમ અને પ્રશ્નપત્રો અંગેની વિગતો (More)

Advertisement for Recruitment of MGNREGA Contractual Staff (More)

MGNREGA SetCom Addressing Note (More)

PRE AUDIT Tender 2014-15 (More)

Photo Gallery More

Minutes of the Pre-bid meeting (Ref. Tender No. IAY/1/2013) dated 30th November 2013 More

Instructions on Ombudsman More

Ombudsman Application Form More

MAHALAXMI SARAS 2013 - Certificate Certificate

Year's Achievement-RDD (More)

TA Civil District Allotment Summary by Councelling (More)

1-200 TA Civil Councelling on LD Engineering College A'bad (More)

201-402 TA Civil Councelling on LD Engineering College A'bad (More)

OMR Test Result - MGNREGS TA & AWM (More)

OMR Test Scores - MGNREGS TA & AWM (More)

"Socio-Economic and Caste Census 2011 will be taken up from 16th January, 2012 in Gujarat State"

Monitoring & Evaluation of IWMP Projects-EoI (More)

Administrative Approval of new item _ Construction of BNRGSK under MGNREGA (More)

A List of C A Firm for pre-Auditor from 2011-12 to 2013-14 (More)

Amendment in the Expression of Interest issued for hiring services of service provider agency for Social Audit and Grievance Redressal (More)

Pre Audit Re-Tendering 2011 (More)

Statutory Audit-TOR (More)

The proposals shall be accepted by the Commissionerate of Rural Development up to 16/8/2011, 18.00 HRS. The suggestive guidelines will be shortly put on the website (More)

EOI for hiring the services of service provider agency for Social Audit and Grivance Redressal (More)

Revision of incentive amount for construction of IHHL under TSC (More)

Tender advertisement - PRE-AUDIT FOR DRDA-2011 (More)

Tender advertisement - OutSourcing (CA Firm) Accounting works for DRDAs and Talukas (More)

Social audit under MGNREGS in Gram Sabha (More)

Expression of Interest EOI for Gobar Bank Project in Gujarat (More)

EOI for Mahila Kisan Shashaktikaran Pariyojana (More)

Appointment of Ombudsman under MGNREGS (More)

Implemantation of MGNREGS on Watershed Platform (More)

Gram sabha Planning under Rural Development Department (More)

List of C.A. firm for Statutory Auditor 2009-10 to 2011-12 (More)

SGSY Action Plan for the year 2010-11. (More)

State Employment Guarantee Fund Rules of Gujarat 2010 (Under MGNREGA) (More)

GMail IDs (More)

NREGA Toll Free Help Line Number : 1800 233 4567

NREGA Financial Rules - 2009 Notification (The Gazette of India) (More)

NREGA Notification (State Council) (More)

NREGA Notification (Executive Council) (More)

NREGA Revised SOR (More)

NREGS Implementation (More)

NREGA Social Audit GR (More)

List of NGOs (More)