Select Language

Please select preferred language for Commissionerate of Rural Development

Close
content

માર્ગદર્શિકા

ક્રમ નામ ડાઉનલોડ
1 માસ્ટર પરિપત્ર (અંગ્રેજી આવૃત્તિ) ૨૦૧૮-૧૯ Pdf(1.70 MB)
2 માસ્ટર પરિપત્ર (ગુજરાતી આવૃત્તિ) ૨૦૧૭-૧૮ Pdf(1.87 MB)
3 માસ્ટર પરિપત્ર (ગુજરાતી આવૃત્તિ) ૨૦૧૬-૧૭ Pdf(48.7 MB)
4 માસ્ટર પરિપત્ર ૨૦૧૬-૧૭ Pdf(26.0 MB)
5 ઓપરેશનલ માર્ગદર્શિકા ૨૦૧૩ (ચોથી આવૃત્તિ) Pdf(3.74 MB)
6 બનરાસ્ક માર્ગદર્શિકા ૨૦૧૨ (ગુજરાત સરકાર) Pdf(365 KB)
7 ઓપરેશનલ માર્ગદર્શિકા ૨૦૦૮ (ત્રીજી આવૃત્તિ) Pdf(2.44 MB)
8 મનરેગા કાયદો- ૨૦૦૫ (હિન્દી આવૃત્તિ) Pdf(1.02 MB)
9 ભારત નિર્માણ વોલન્ટિયર્સ માર્ગદર્શિકા (ગુજરાત સરકાર) Pdf(777 KB)
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ (એમ.જી.એન.આર.ઈ.જી.એ.)
Go to Navigation