Select Language

Please select preferred language for Commissionerate of Rural Development

Close
content

માસિક પ્રગતિ રિપોર્ટ

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ Pdf(૧૪૯ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭

એપ્રિલ પીડીએફ(૭૧૯ KB)
મે પીડીએફ(૭૨૧ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬

મહિનો ડાઉનલોડ
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧
જાન્યુઆરી -
ફેબ્રુઆરી -
માર્ચ પીડીએફ(૭૨૦ KB)
એપ્રિલ પીડીએફ(૨૬૦ KB)
મે પીડીએફ(૬૪૪ KB)
જૂન પીડીએફ(૭૧૧ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૭૧૨ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૭૧૧ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૭૧૩ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૨૯૧ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫

જાન્યુઆરી પીડીએફ(૬૪૬ KB)
ફેબ્રુઆરી પીડીએફ(૬૪૪ KB)
માર્ચ પીડીએફ(૮૫૯ KB)
એપ્રિલ પીડીએફ(૯૯૬ KB)
મે પીડીએફ(૭૨૧ KB)
જૂન પીડીએફ(૫૦૬ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૭૨૫ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૭૨૬ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૩૧૩ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૭૩૮ KB)
નવેમ્બર -
ડિસેમ્બર પીડીએફ(૮૫૭ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૨૦૧૪

જાન્યુઆરી પીડીએફ(૭૨૭ KB)
ફેબ્રુઆરી પીડીએફ(૫૧૪ KB)
માર્ચ -
એપ્રિલ પીડીએફ(૯૫ KB)
મે પીડીએફ(૭૫૭ KB)
જૂન પીડીએફ(૭૧૯ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૭૨૩ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૭૨૫ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૭૨૬ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૭૨૭ KB)
નવેમ્બર પીડીએફ(૭૨૭ KB)
ડિસેમ્બર પીડીએફ(૭૨૭ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

જાન્યુઆરી પીડીએફ(૭૦૧ KB)
ફેબ્રુઆરી પીડીએફ(૭૦૫ KB)
માર્ચ પીડીએફ(૬૯૦ KB)
એપ્રિલ પીડીએફ(૩૩૫ KB)
મે પીડીએફ(૩૩૬ KB)
જૂન પીડીએફ(૩૩૭ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૬૨૬ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૬૨૬ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૭૪૦ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૬૭૧ KB)
નવેમ્બર પીડીએફ(૭૪૨ KB)
ડિસેમ્બર પીડીએફ(૬૭૭ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

જાન્યુઆરી પીડીએફ(૫૮૨ KB)
ફેબ્રુઆરી પીડીએફ(૫૮૮ KB)
માર્ચ પીડીએફ(૫૯૧ KB)
એપ્રિલ પીડીએફ(૫૭૭ KB)
મે પીડીએફ(૫૭૮ KB)
જૂન પીડીએફ(૫૮૦ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૫૬૮ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૫૮૫ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૫૮૪ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૫૮૫ KB)
નવેમ્બર પીડીએફ(૫૫૮ KB)
ડિસેમ્બર પીડીએફ(૫૫૯ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૦-૨૦૧૧

જાન્યુઆરી પીડીએફ(૬૧૮ KB)
ફેબ્રુઆરી પીડીએફ(૬૧૯ KB)
માર્ચ પીડીએફ(૫૯૦ KB)
એપ્રિલ પીડીએફ(૩૪૫ KB)
મે પીડીએફ(૫૭૦ KB)
જૂન પીડીએફ(૫૭૩ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૫૭૧ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૫૭૨ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૫૭૬ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૫૮૨ KB)
નવેમ્બર પીડીએફ(૫૮૨ KB)
ડિસેમ્બર પીડીએફ(૫૮૨ KB)

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૯-૨૦૧૦

જાન્યુઆરી પીડીએફ(૫૨૮ KB)
ફેબ્રુઆરી પીડીએફ(૫૨૯ KB)
માર્ચ પીડીએફ(૫૩૨ KB)
એપ્રિલ પીડીએફ(૫૨૯ KB)
મે પીડીએફ(૬૧૨ KB)
જૂન પીડીએફ(૬૧૪ KB)
જુલાઈ પીડીએફ(૬૧૫ KB)
ઓગસ્ટ પીડીએફ(૬૧૭ KB)
સપ્ટેમ્બર પીડીએફ(૬૬૦ KB)
ઓક્ટોબર પીડીએફ(૬૨૦ KB)
નવેમ્બર પીડીએફ(૬૧૬ KB)
ડિસેમ્બર પીડીએફ(૬૧૭ KB)
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ (એમ.જી.એન.આર.ઈ.જી.એ.)
Go to Navigation